21 Μαρτίου 2015

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΜΠΑΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Σχεδόν οκτώ χρόνια από την απόφαση που έλαβε το Υπουργι­κό Συμβούλιο για καθιέρωση της Λέμπας ως Πολιτιστικό Χωριό της Κύπρου οι διαδικασίες φαίνεται να προχωρούν πλέον με πιο γοργούς ρυθμούς.
Το μικρό Τουρκοκυπριακό χω­ριό που επέλεξε ο Στας Παράσχος για να δημιουργήσει τη σχολή του στην οποία φοιτούν κάθε χρόνο δε­κάδες σπουδαστές από όλο τον κό­σμο θα καταστεί πνεύμονας πολι­τιστικής ανάπτυξης και δημιουρ­γίας φιλοξενώντας ξένες αποστο­λές αλλά και εκπαιδευτήρια απ' ολη την Κύπρο. Το κτηριολογυκό πρόγραμμα που ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολι­τισμού και εγκρίθηκε από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη μεταξύ άλλων περιλαμβάνει εργαστήρια ζωγρα­φικής, κεραμυχής, καλλιτεχνών, δωμάτια τύπου studio για επίσκε­ψη και διαμονή καλλιτεχνών διε­θνούς εμβέλειας καθώς και χώρους διαμονής αρχαιολογικών αποστο­λών.
Παράλληλα με τα έργα αυτά προωθείται για εκτέλεση το έργο των αθλητικών εγκαταστάσεων σε ένα χώρο σαράντα δεκαριών από το Δημοτικό Σχολείο της Κοινότη­τας.
Οι εγκαταστάσεις αυτές περι­λαμβάνουν γήπεδα τένις, καλαθό­σφαιρας, βόλεϊ, παιδότοπους ανα­ψυκτήρια.
Ο κοινοτάρχης Λέμπας Θου­κυδίδης Χρυσοστόμου εξέφρασε την εκτίμηση ότι το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2016.
Εντός των επόμενων εβδομά­δων, είπε, αναμένεται να γίνει η προκήρυξη του σχετυχού αρχιτεκτονυχού διαγωνισμού.


Πηγή: Επιλογές της Πάφου