23 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΝΒΟΥΛΙΟΥ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

Αρ. Προσφοράς : ΚΣΧ/26(10)-2017

Θέμα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ .

1. Αντικείμενο Σύμβασης

1.1 Από το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας ζητούνται προσφορές για εκτύπωση και προμήθεια διαφημιστικών φυλλαδίων  σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.
1.2 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σφραγισμένες (σε φάκελο) στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας  το αργότερο μέχρι τις 13.00 μ.μ. της Παρασκευής 31 Μαρτίου 2017.
1.3 Εξασφάλιση εγγράφων προσφοράς από τα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας
1.4  Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης η χαμηλότερη τιμή.Από το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας                                                       Χλώρακα 22/04/2017