30 Αυγούστου 2018

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ & ΜΟΥΣΙΚΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1
    Από το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας ζητούνται προσφορές παροχής υπηρεσίας γυμναστή/ εκπαιδευτή ποδοσφαίρου σε Κοινοτική Ακαδημία Χλώρακας για χρονικό διάστημα από 01/10/2018 μέχρι 31/05/2019.
Πληροφορίες /Όροι Προσφοράς
Για περισσότερες πληροφορίες και όρους προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται (σε ώρες γραφείου) στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας (Τεχνικές Υπηρεσίες)   τηλ. 26273721 .

Τόπος υποβολής Προσφορών :

Κιβώτιο Προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής που βρίσκεται στην διεύθυνση    Λεωφόρος Ελευθερίας 11, 8220,  Χλώρακα στα γραφεία του Κ.Σ.  Χλώρακας

Προθεσμία υποβολής Προσφορών:

Έως <07/09/2018> και ώρα <13:30 μ.μ.>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2
    Από το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας ζητούνται προσφορές παροχής υπηρεσίας Μαέστρου, από Πτυχιούχους Μουσικούς με ειδικότητα στην φωνητική, για την παράδοση μαθημάτων σε ενήλικες, με σκοπό την οργάνωση Κοινοτικής Χορωδίας, η οποία υπό την επιμέλεια του θα λαμβάνει μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις της Κοινότητας.
Χρόνος παροχής υπηρεσίας είναι για χρονικό διάστημα από 01/10/2018 μέχρι 31/05/2019.
Πληροφορίες /Όροι Προσφοράς
Για περισσότερες πληροφορίες και όρους προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται (σε ώρες γραφείου) στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας (Τεχνικές Υπηρεσίες)   τηλ. 26273721 .

Τόπος υποβολής Προσφορών :

Κιβώτιο Προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής που βρίσκεται στην διεύθυνση    Λεωφόρος Ελευθερίας 11, 8220,  Χλώρακα στα γραφεία του Κ.Σ.  Χλώρακας

Προθεσμία υποβολής Προσφορών:

Έως <07/09/2018> και ώρα <13:30 μ.μ.>