23 Μαρτίου 2017

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας ζητά Προσφορές:

1. Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας Ποταμών και Πρανών
2. Εκτύπωσης,σχεδιασμού και προμήθειας διαφημιστικών εντύπων
3. Παροχής υπηρεσιών Καθαρισμού Δημοσίων Αποχωρητηριών.
4. Επανόρθωσης ζημιών και κατασκεύης Πεζοδρομίων
5. Παροχής Ασφαλιστικών Υπηρεσιών


Για Πληροφορίες και έντυπα αποταθείτε στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας. τηλ.26273721

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορά ΚΣΧ-6Γ

Από το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας ζητούνται προσφορές για χρονική περίοδο δύο χρόνων, με ημερομηνία έναρξης ασφαλιστικής κάλυψης από  01/07/2017, για τις πιο κάτω ασφάλειες.

1.            Αστικής Ευθύνης (Public Liability)
2.            Ευθύνης Εργοδότη (Employers Liability) και Ομαδικής Ασφάλισης του Εργατοϋπαλληλικού Προσωπικού του Κοινοτικού Συμβουλίου.
3.            Ασφάλισης Πυρός, κλοπής και άλλων κινδύνων για τα κτίρια, εγκαταστάσεις, έπιπλα, εξοπλισμός κτλ στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου, καθώς και Κτιρίων και Εγκαταστάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου ..

Για περισσότερες πληροφορίες και όρους προσφορών οι προσφοροδότες μπορούν να αποτείνονται στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας από τις 27/03/2017 .

Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται στον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας, και κατατεθούν  στο κιβώτιο προσφορών του Κ. Συμβουλίου , σε κλειστό φάκελο και αναγράφεται ευδιάκριτα  «Προσφορά για παροχή ασφαλιστικής κάλυψης διαφόρων κινδύνων στο Κοινοτικό Συμβούλιο».

Η κατάθεση να γίνει μέχρι την Παρασκευή 07 Απριλίου 2017 και ώρα 12.00 μεσημέρι.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο δεν είναι υπόχρεο να δεχθεί τη χαμηλότερη ή οποιανδήποτε άλλη προσφορά.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

21/03/2017

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 2 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ


 Από το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας ζητούνται προσφορές  για  την ασφάλιση τροχοφόρων οχημάτων ιδιοκτησίας Κοινοτικού Συμβουλίου.

2. Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες και να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών -- Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου, μέχρι την Παρασκευή  07/04/2017 και ώρα 12.00 μεσημέρι.

3. Για περισσότερες πληροφορίες και όρους προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραμματέα  του Κοινοτικού Συμβουλίου από τις  27/03/2017.

4. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας  δεν είναι υπόχρεο να δεχθεί την χαμηλότερη η οποιαδήποτε άλλη προσφορά .
Χλώρακα  21/03/2017 --  Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΝΒΟΥΛΙΟΥ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

Αρ. Προσφοράς : ΚΣΧ/26(10)-2017

Θέμα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ .

1. Αντικείμενο Σύμβασης

1.1 Από το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας ζητούνται προσφορές για εκτύπωση και προμήθεια διαφημιστικών φυλλαδίων  σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.
1.2 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σφραγισμένες (σε φάκελο) στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας  το αργότερο μέχρι τις 13.00 μ.μ. της Παρασκευής 31 Μαρτίου 2017.
1.3 Εξασφάλιση εγγράφων προσφοράς από τα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας
1.4  Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης η χαμηλότερη τιμή.Από το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας                                                       Χλώρακα 22/04/2017