23 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορά ΚΣΧ-6Γ

Από το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας ζητούνται προσφορές για χρονική περίοδο δύο χρόνων, με ημερομηνία έναρξης ασφαλιστικής κάλυψης από  01/07/2017, για τις πιο κάτω ασφάλειες.

1.            Αστικής Ευθύνης (Public Liability)
2.            Ευθύνης Εργοδότη (Employers Liability) και Ομαδικής Ασφάλισης του Εργατοϋπαλληλικού Προσωπικού του Κοινοτικού Συμβουλίου.
3.            Ασφάλισης Πυρός, κλοπής και άλλων κινδύνων για τα κτίρια, εγκαταστάσεις, έπιπλα, εξοπλισμός κτλ στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου, καθώς και Κτιρίων και Εγκαταστάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου ..

Για περισσότερες πληροφορίες και όρους προσφορών οι προσφοροδότες μπορούν να αποτείνονται στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας από τις 27/03/2017 .

Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται στον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας, και κατατεθούν  στο κιβώτιο προσφορών του Κ. Συμβουλίου , σε κλειστό φάκελο και αναγράφεται ευδιάκριτα  «Προσφορά για παροχή ασφαλιστικής κάλυψης διαφόρων κινδύνων στο Κοινοτικό Συμβούλιο».

Η κατάθεση να γίνει μέχρι την Παρασκευή 07 Απριλίου 2017 και ώρα 12.00 μεσημέρι.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο δεν είναι υπόχρεο να δεχθεί τη χαμηλότερη ή οποιανδήποτε άλλη προσφορά.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

21/03/2017